Home » Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter

Vedtægter for Støtteforeningen Syngedrengenes Venner

Vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling 27. september 2015

§1 Navn

Foreningens navn er: Støtteforeningen Syngedrengenes Venner.

§2 Formål

Foreningens formål er at støtte Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens, dets medlemmer og ledelse ved at fremme sang og sangglæde for alle borgere, så enhver får mulighed for at deltage.

Støtteforeningen skal understøtte dette i form af økonomisk hjælp eller anden form for hjælp.

Støtteforeningen tilvejebringer midler fra bl.a. medlemskontingent, sponsorstøtte, arrangementer og anden form for fundraising.

§3 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Assens Kommune.

§4 Medlemskab

Som medlem anses alle, der har indbetalt kontingent for den indeværende periode. 

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der ikke efterlever foreningens formål, eller ikke betaler kontingent.

Alle medlemmer skal betale kontingent.

Kontingentperioden følger kalenderåret.

§5 Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der indkaldes af bestyrelsen med mindst én måneds varsel. Dagsordenen udsendes samtidig hermed.

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i første kvartal.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om aktiviteter i det forløbne år.
3. Indkomne forslag. Disse skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
4. Forelæggelse af årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.
6. Valg af 3 – 5 medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot én af de fremmødte ytrer ønske herom.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, jf. §4.

Alle valgte er på valg hvert år.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af de aktive medlemmer forlanger det.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er fremsat og med et varsel på mindst 2 uger.

Vedtægtsændringer skal vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Opnås dette ikke, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal.

§6 Bestyrelsen

Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af støtteforeningens drift.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen konstituerer sig selv blandt de valgte.

Ved konstituering skal minimum følgende poster besættes: Formand, kasserer, sekretær.

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

§7 Regnskab

Foreningens regnskabs- og kontingent år følger det almindelige kalenderår.

Regnskabet skal inden generalforsamlingen godkendes af bestyrelsen.

§8 Revision

Før den ordinære generalforsamling skal foreningens 2 revisorer have revideret regnskabet.

§9 Tegning og hæftelse

Det er foreningens kasserer, der tegner foreningen overfor pengeinstitutter.

Foreningen kan ikke foretage dispositioner, der forpligter menighedsrådet ved Vor Frue Kirke, ej heller økonomisk.

Ingen af foreningens medlemmer hæfter personligt overfor foreningens dispositioner.

Foreningens medlemmer har ikke krav på andel i støtteforeningens formue eller overskud.

§10 Opløsning af foreningen

Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved foreningens opløsning skal støtteforeningens formue gives til aktiviteter, som henhører under foreningens formål.

Støtteforeningen Syngedrengenes Venners bestyrelse 2022

Preben Heide, Ole Gundersen (kasserer), Leif Wilson Laustsen, Hans Christian Andersen (formand), Marianne Hyldegaard (sekretær)